mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Vytvořeno: 20. 4. 2019 20:22 | Zveřejněno: 20. 4. 2019 20:22
Napsal Pivrnec.T
Vážení občané,
jelikož je období jarního úklidu zahrad, a s tím spojené pálení větví či shrabané suché trávy, dovolujeme si Vás upozornit na povinné nahlašování větších ohňů.
Odkazy a formuláře k vyplnění:
www.hzslk.cz     (v sekci "nahlášení pálení")
nebo telefonicky na operační středisko: 950 481 110

Vytvořeno: 22. 2. 2019 18:19 | Zveřejněno: 22. 2. 2019 18:19
Napsal T.P.

Vytvořeno: 10. 2. 2019 19:26 | Zveřejněno: 10. 2. 2019 19:26
Napsal Pivrnec Tomáš

Zápis z Valné hromady SDH Mukařov

konané 26.1.2019 v budově bývalé školy v Mukařově

 

Přítomno:          13 členů                      10 hostů

 

 

 

   Valnou hromadu zahájil těsně před půl čtvrtou odpoledne starosta Sboru Tomáš Pivrnec a připomněl usnáše-níschopnost schůze. Většina z 15-ti dospělých členů byla přítomna.

   V úvodu přivítal všechny přítomné a jmenovitě starostu Obecního úřadu Michala Rezlera, Ladislava Zemana a Tomáše Pevného z SDH Líšný a starostky místních Sokolů Radku Bartůňkovou a Hanu Švermovou. Přivítán byl i Jiří Vinš, jako nový zastupitel OÚ z Mukařova. Zároveň omluvil 2 členy, kteří se účastnili odborných školení a závěrečných zkoušek. Omluven byl i Jan Brabec za OSH z důvodu časové vytíženosti.

   Posléze proběhla volba návrhové komise ve složení: Pivrnec Zdeněk, Nosková Lenka a Šäfrová Jana. Při schvalování se 1 hlas zdržel.

   K programu nebylo připomínek a byl schválen všemi hlasy.

   Následovaly zprávy přibližující loňskou činnost a aktivity. Z.Pivrnec- činnost Sboru, R.Hajný- činnost jednotky a J.Šäfrová- Dětské odpoledne. Poté seznámila přítomné L.Nosková s hospodařením a Z.Pivrnec přečetl v zastoupení zprávu revizní.

   V závěru této části přednesl R.Hajný plán práce na rok 2019, k čemuž nebylo připomínek. (Všechny výše zmíněné zprávy jsou přílohou zápisu). K plánu práce byla ještě navrhnuta nová akce pro děti, klání ve střelbě ze vzduchovky, jejíž uskutečnění bude na členech výboru.

   V průběhu Valné hromady vystupoval s příspěvky z dění v SH ČMS T.Pivrnec. Jednalo se zejména o zlomo- vou událost, kdy zemřel starosta Sdružení K.Richter a nové volby, kde byl zvolen J.Slámečka. Dále se jednalo o spoustu akcí, které proběhly z řad Sdružení, v rámci oslav 100.výročí založení Československé republiky. Opět nebyly opomenuty citlivé záležitosti a novinky ohledně GDPR. Starosta Sboru připomněl dále změnu v silnič- ním zákoně ohledně „záchranářské uličky“ a užívání výstražných světel složek IZS. Nechybělo ani přiblížení libereckého mistrovství ČR v požárním sportu a mistrovství světa proběhlé v Bánské Bystrici. Prostor byl vytvořen i pro statistiky HZS Libereckého kraje a vybrané zprávy o zásazích. Připomenuto bylo i hlasování pro podporu HZS LK v celosvětové soutěži o nejlépe zvládnutý zásah.

   T.Pivrnec dále připomněl záležitosti, které nebylo možné do konce roku stihnout, zejména z důvodů adminis- trativy, a které je třeba v nejbližší době napravit. Následně proběhla krátká přestávka.

   Po přestávce proběhlo ocenění nejaktivnějších členů. Jaroslav Vele obdržel Čestné uznání a stužku OSH za mimořádné aktivity a přístup v posledních letech. Richard Hajný si převzal Medaili za příkladnou práci, za dlouholetou funkci velitele jednotky a aktivní přístup v soutěžích jako rozhodčí v požárním sportu. Medaile za zásluhy byla předána Zdeňkovi Pivrncovi, za dlouholetou aktivní činnost ve Sboru i v jednotce.

   Dalším bodem programu byla volba zástupců našeho Sboru na VH okrsku, která se bude konat v Odolenovi- cích 2.3.2019. Navrženi a schváleni byli Václav Bulva a Lenka Nosková. Hlasování se 1 zdržel.

   Diskusi zahájil T.Pivrnec návrhem na znovuobnovení Osadního výboru, obzvlášť když má Mukařov 2 členy v obecním zastupitelstvu a dále ohledně webových stránek, kde je třeba průběžně dodávat aktuální podklady. Následně velitel R.Hajný přiblížil dění  v jednotce, důležitost zdravotních prohlídek a proběhla gratulace J.Velemu a V.Bulvovi za právě úspěšné složení závěrečných zkoušek velitelů a strojníků.

   H.Švermová poděkovala za spolupráci, dění a aktivity v obci, a upřesnila termíny akcí TcJ. V témže stylu vystoupila i R.Bartůňková i s pokračováním další spolupráce. S pozdravem předstoupil L.Zeman a symbolicky předal štafetu „Posledního hrejku“, který proběhne v Mukařově. Zúčastněné pozval na akce konající se v Líšném, zejména na soutěž „Kučerův palouk“ a hry týkající se dětí. V neposlední řadě proběhla i nabídka ohledně ukázky nového vozidla SDH Líšný.

   J.Vele směřoval svoji připomínku, týkající se zavést plakátování brigád na veřejném prostranství, občanům Mukařova a dalším složkám.

   Poté již následovala diskuse téměř různorodá. Ohledně nesmyslného solení a špatné zimní údržby silnic vystoupili R.Bartůněk a R.Hajný. Vl.Šach naopak pochválil údržbu místních cest.

   Následoval prostor pro starostu OÚ M.Rezlera, který Sboru a jednotce poděkoval za činnost a zásahy, taktéž poděkoval za hlasy v komunálních volbách. Přiblížil dění na Malé Skále z pohledu Obecního úřadu: finance, rozpočty, přiblížení zdravotnické péče občanům, pozemkové změny a plánované akce ohledně mukařovských komunikací. Zároveň vysvětlil i situaci ohledně zimní údržby silnic, nahlašování požárů a vesměs dění na OÚ. M.Rezler omluvil starostku OSH ing. J.Brichcí z účasti na VH a ještě přiblížil hasičské dění na Malé Skále.

   Další část se odehrávala v tématu techniky, pořízení jiného auta či úprav zbrojnice, do které byli zapojeni J.Vele, M.Vinš a M.Rezler.

   V závěru diskuse se J.Bartůněk informoval o místech v obci, kde může přistát vrtulník v naléhavých situacích a J.Vele připomněl a navrhl zlepšit situaci ohledně např.znalostí zdravovědy a první pomoci, obzvlášť u mláde- že, kde jsou na mizivé úrovni.

   T.Pivrnec poděkoval diskutujícím za připomínky a ještě požádal zúčastněné o zajištění nových aktivních členů do Sboru. S blížícím se závěrem přednesl jednatel Z.Pivrnec návrh usnesení. To bylo přijato všemi hlasy.

   V samotném závěru poděkoval T.Pivrnec za účast na VH, M.Rezlerovi a Obecnímu úřadu za vstřícnost a podporu, M.Charvátovi za vedení mukařovských stránek, manželům Musilovým, V.Hanušovi a O.Zamaza- lové za aktivity při pořádání akcí, P.Brichcímu za zpracování financí a v neposlední řadě všem, kteří místní hasiče podporují a chodí pomáhat.

   Starosta Sboru ukončil VH po 18-té hodině popřáním hodně štěstí a odhodláním ostatních, při setkání na dalších akcích.

                                                                                                                  Zapsal: Tomáš Pivrnec, 27.1.2019

Přihlášení

Online

Reklama