Telefon: 150

Email: admin(at)mukarov.net

Vytvořeno: 12. 2. 2023 19:41 | Zveřejněno: 12. 2. 2023 19:41
Napsal Jaroslav Vele

 

   V průběhu celého roku jsme o svěřenou techniku řádně pečovali a prováděli jsme veškeré zkoušky.

   Na výjezdovém automobilu byla, tak jako každý rok provedena STK a nezbytné opravy a pravidelná údržba.

   Na Dětském odpoledni, při ukázce požárního útoku došlo k poruše vývěvy na čerpadle PS-12. Celou akci nám to nezmařilo, protože se povedlo zavodnit čerpadlo alternativním způsobem.

   Za spolupráce s velitelem JSDH Malá Skála Petrem Prokopem, který nám poskytl náhradní díly, se tato závada povedla ve velmi krátké době odstranit.

                                                                                                                                                  Jaroslav Vele

 

 

Jelikož nebyly stále obdrženy podklady od stávajícího velitele jednotky V.Bulvy, zkompletoval loňské zásahy naší jednotky J.Vele.

 

16.1.    Sněhov           stržené elektrické vedení                           JSDH nevyjela

17.1.    Sněhov           stržené elektrické vedení                           JSDH nevyjela

29.1.    Sněhov           spadlý strom přes komunikaci                 zásah společně s HZS Turnov

29.7.    Záborčí          hustý kouř z lesa, průzkum                      zásah společně s JSDH Malá Skála, Líšný

                                                                                                          a HZS Turnov (planý poplach)

18.9.    Mukařov       spadlý strom přes komunikaci                 společně s HZS Turnov

18.11.  Sněhov           únik ropných látek                                     JSDH nevyjela

25.11.  Sněhov           spadlý strom přes komunikaci                 JSDH nevyjela

                                                                                                          Tímto J.Velemu za SDH děkuji            T.Pivrnec

Vytvořeno: 12. 2. 2023 19:38 | Zveřejněno: 12. 2. 2023 19:38
Napsal Z.Pivrnec

 

   Úvod roku je již pravidelně věnován Valným hromadám. Nejen naší, ale i okolních Sborů, dalších organizací a vyšších instancí.

   Průběžně se, jako v jiných letech, pracuje na údržbě techniky, výstroje a výzbroje. Proběhla revize hasících přístrojů a jejich částečné rozmístění v obci. Ve zbrojnici byla provedena kontrola elektroinstalace, výměna spořivých zářivek a revize zabezpečovacího zařízení. Proběhla též inventura nám svěřeného majetku od Obecního úřadu. Jeden člen byl vyslán na školení na motorovou pilu.

   I v letošním roce proběhl v rámci úklidu obce svoz železného šrotu a elektroodpadu. Na této akci jsme se sešli v celku vydařeném počtu a proto velký dík Pavlíně Velové, která všem brigádníkům připravila výborný guláš. Poděkování patří i Obecnímu úřadu, který nám na svoz zapůjčil multikáru.

   Mezi další větší akce patří čištění vodních zdrojů, zejména požární nádrže a máchadla. Krom posekání trávy a úpravách po loňském kácení byl potřeba udělat prořez náletů u záložního zdroje, při kterém se aktivně podíleli manželé Purmovi. Při této příležitosti proběhl také úklid zázemí, oprava pergoly a spousta dalších věcí. V druhé polovině června se naši zástupci zůčastnili charitativní akce Nadace Preciosa "Natálka" a zároveň jsme přispěli i nákupem náramků.

   Proběhlo Dětské odpoledne a s tím několikatýdení přípravy, oslovování sponzorů, technické záleži-tosti a mnoho dalšího. Dětského odpoledne se zúčastnilo 51 dětí, které bylo zakončeno tradiční pěnou.

   Za další povedené akce musíme počítat dvě posezení s přáteli hasičů u požární nádrže. Uzené a grilované maso určitě potěšilo všechny a budeme se těšit i na další posezení.

   Srpnové pobíhání psů po vesnici bylo našimi členy řešeno jak s obyvateli tak s Obecním úřadem. Na žádost starosty obce jsme vytyčili body dle projektu na přípojku vody k pergole u požární nádrže.

   V říjnu se uskutečnila tradiční soutěž Poslední hrejk u kolegů v Líšném. Naše družstvo vybojovalo krásné třetí místo.

   Ke konci roku se uspořádalo členské posezení, které bylo odměnou za celoroční práci.

   Pokud je to možné, posíláme průběžně příspěvky na hasičské stránky.

   V neposlední řadě ještě gratulujeme L.Krejčové a P.Velové ke krásnému životnímu jubileu a novomanželům Hlaváčovým k sňatku.

                                                                                                                                                              Z.Pivrnec

Vytvořeno: 12. 2. 2023 16:10 | Zveřejněno: 12. 2. 2023 16:10
Napsal T.P.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MUKAŘOV

konané 28.1.2023 v budově bývalé školy

 

přítomno:   19 členů                         hostů:   11                                                  (celkový počet členů SDH - 26)

 

 Valnou hromadu zahájil těsně po 16-té hodině starosta SDH Tomáš Pivrnec přivítáním všech přítomných, včetně hostů: zástupce KSH Petra Brichcí, starostu okrsku Richarda Hajného, starostu OÚ a starostu SDH Malá Skála Michala Reslera, kronikářku obce Olinu Hartlovou, a za místní složky TvJ a TcJ Sokol, Josefa Bartůňka a Janu Poprovou.

   Zároveň omluvil předsedu Osadního výboru Jiřího Vinše, z důvodu pracovní neschopnosti a velitele jednotky Václava Bulvu, ohledně časové zaneprázdněnosti.

   V úvodu proběhla tichá vzpomínka na zesnulou starostku TvJ Sokol Radmilu Bartůňkovou.

   Poté, byl do řad SDH přivítán nový člen Antonín Hudský a Miroslav Hlaváč ml., který přestoupil zpět z SDH Líšný. S tím bylo zároveň předáno Jiřímu Koníčkovi osvědčení k obsluze motorových pil.

   Do návrhové komise byli výborem navrženi: jako zapisovatel Zdeněk Pivrnec, a jako ověřovatelé Jana Šäfrová a Lucie Krejčová. Valnou hromadou schváleno, 3 se zdrželi hlasování. Současně proběhlo i seznámení s programem schůze, opět schváleno.

   Další část se týkala činnosti za uplynulý rok. Celkové aktivity SDH přednesl Z.Pivrnec, zprávu o Dětském odpoledni O.Zamazalová, soutěž Poslední hrejk přiblížila L.Krejčová. Zprávu o technice měl připravenou J.Vele, a jelikož nebyl přítomen velitel jednotky V.Bulva, referoval zároveň o dění v jednotce. Závěrem této části seznámil členy T.Pivrnec s Hlášením o činnosti, které bylo přijato.

   K aktivitám byla dále zmíněna činnost R.Hajného, který je nejen starostou okrsku, ale vykonává i funkci preventisty a je členem krizového orgánu. Zároveň byla připomenuta záležitost, kdy J.Vele zachránil ještě s dalším občanem osobu, která spadla do kolejiště ve stanici metra Můstek.

   Výtka v tuto chvíli zazněla od T.Pivrnce ohledně evidence brigád a akcí, jelikož bylo složité se dopočítat loňských aktivit. Opět připomněl, že každý člen má ve zbrojnici svoji kartu, kam psát odpracované hodiny.

   Ohledně financí přednesl pokladní zprávu za rok 2022 Václav Hanuš, která byla potvrzena revizorkou Janou Šäfrovou.

   Následující téma se týkalo účtu v bance. Jelikož se situace ohledně účtu v České spořitelně několikrát během roku změnila, byly zjišťovány podmínky u dalších bank. Nejlépe by požadavkům vyhovovala banka Moneta.

T.Pivrnec přiblížil stav u České spořitelny, kdy je možné vybírat hotovost pouze na centrálním místě v Jablonci nad Nisou a výběr je omezen. Ovšem úrok je v danou chvíli zhruba 100,-Kč měsíčně pro SDH.

   J.Vele informoval o zjištěných záležitostech banky Moneta, kdy je možné i rozložení financí na 2 části účtu a je možný výběr kartou z bankomatů. I z řad členů zazněla podpora Monety ohledně dobrých zkušeností.

Hlasování:

- zůstat u České spořitelny a zajistit dalšího člena k výběru na pobočce                                   pro:   2

- vypovězení smlouvy u České spořitelny a přejití k bance Moneta                               pro:  16

                                                                                                                                              zdržel se 1 hlasování

   Nejzávažnějším tématem jednání bylo téma jednotky, která v loňském roce nefungovala tak, jak by měla. Již v průběhu roku 2022 se hledalo řešení, jak nesrovnalosti vyřešit. Výborem byla navržena změna velitele, z důvodu časového zaneprázdnění V.Bulvy. V současné době jsou vysláni na školení 2 členové. M.Hlaváč ml. jako strojník a J.Vele jako velitel. Pokud složí úspěšně závěrečné zkoušky, bude na funkci velitele navržen J.Vele a V.Bulva bude zástupcem. Návrh proběhl bez připomínek.

   V dalším volbě se jednalo o vyslání delegátů na Valnou hromadu okrsku, která proběhne 28.2.2023 v Líšném. Navržení členové: Olga Zamazalová a Václav Hanuš.

Pro:   17                     proti:   1         zdržel se:   1

   Proti plánu práce na rok 2023, který přednesl jednatel Z.Pivrnec, nebyly připomínky a byl jednoznačně schválen.

   S plánem na rok 2023 souvisel i další bod, a to pokračování v šipkových turnajích, které pořádala TvJ Sokol. SDH obdržel nabídku na převzetí pokračování, či na spolupořádání. Po projednání Valnou hromadou byla odsouhlasena spolupráce na těchto turnajích, ovšem se změněným průběhem akce. Podrobnosti a související věci jsou ponechány na výboru SDH.

   Před přestávkou bylo poblahopřáno a předán drobný dar služebně nejstaršímu členovi M.Hlaváčovi st., k jeho kulatému životnímu jubileu.

   Poté byla vyhlášena T.Pivrncem drobná přestávka k občerstvení.

   Po přestávce došlo k dalšímu hlasování, a to o navýšení členského příspěvku. Jelikož od počátku roku došlo ke zvýšení odváděné částky na OSH na 200,-Kč, byla výborem navržena částka 300,-Kč za člena.

   Odsouhlaseno 18-ti hlasy, 1 se zdržel.

   Následující část patřila starostovi okrsku Frýdštejn R.Hajnému, který přiblížil veškeré dění a souvislosti v našem působišti. Zmínil záležitosti ohledně OSH, jednotek, termínů akcí a další. Zároveň připomněl letošní Poslední hrejk, který máme pořádat.

   V úvodu diskuse pronesli zdravici za jednoty Sokol J.Poprová a J.Bartůněk, který následně přečetl novinový článek z roku 1985, týkající se mukařovského koupaliště.

   Za KSH i OSH pozdravil přítomné P.Brichcí. Poděkoval za práci, přiblížil dění v SH ČMS či postcovidové pokračování v činnosti, včetně plánovaných akcí na letošní rok. Dále odůvodnil chod financí z příspěvků, pochválil Dětské odpoledne, účast na Posledním hrejku a zároveň vyřídil pochvalu od SDH Líšný.

   Starosta OÚ M.Resler rovněž pozdravil mukařovské hasiče a zároveň poděkoval za získané hlasy ve volbách.

Vzpomněl na starostku TvJ Sokol R.Bartůňkovou a dobrou spolupráci. Dále pochválil J.Vinše a práci Osadního výboru v Mukařově, přiblížil podporu spolků od OÚ, projekty ohledně zázemí u požární nádrže a další zále- žitosti. V závěru poděkoval členům za práci, vyzdvihl Dětské odpoledne a v neposlední řadě "dívčí družstvo, o kterém jdou v Pojizeří legendy..." (soutěž Poslední hrejk).

   Do další části diskuse, kde se jednalo zejména o místní komunikace, černou skládku v Končinách, vodovodní přípojky či různé termíny, se zapojili: M.Resler, R.Hajný, D.Gronski, J.Vele, A.Hudský a M.Hlaváč ml.

   V závěru Valné hromady přednesl Z.Pivrnec návrh usnesení, které bylo bez námitek odsouhlaseno všemi přítomnými.

   Nutno připomenout ještě zprávy, které v průběhu schůze přečetl T.Pivrnec a jednalo se o: nejzávažnější zásahy v roce 2022, statistiky z HZS ČR a požár v národním parku České Švýcarsko.

   V závěru Valné hromady, v 18.30 hodin, T.Pirnec poděkoval přítomným za účast, aktivním členům za obětovaný čas a odvedenou práci a zároveň poděkoval všem, bez nichž by místní hasiči nemohli fungovat. Byla zmíněna hlavně podpora OÚ na Malé Skále, sponzoři a dárci. Poté starosta SDH Mukařov Valnou hromadu ukončil.

                                                                                                                              zapsal  30.1.2023 Pivrnec Tomáš

Vytvořeno: 29. 1. 2023 18:41 | Zveřejněno: 29. 1. 2023 18:41
Napsal T.P.
GRATULACE J.VELEMU a M.HLAVÁČOVI
 
Nejen tento víkend, kdy proběhla naše Valná hromada, ale i minulý týden se zúčastnili  2 naši členové odborného školení.
 
Jaroslav Vele, školení na velitele, Miroslav Hlaváč, na strojníka.
 
Oba úspěšně zvládli dnes závěrečné zkoušky, a tímto bych jim chtěl za celý náš Sbor upřímně pogratulovat.
 
Zmíněným zároveň děkuji za čas a trpělivost, který tomu obětovali a Obecnímu úřadu za podporu jednotky.
                                                                                                                                                                                          TP

Přihlášení

Online

Reklama