mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Vytvořeno: 22. 2. 2019 18:19 | Zveřejněno: 22. 2. 2019 18:19
Napsal T.P.

Vytvořeno: 10. 2. 2019 19:26 | Zveřejněno: 10. 2. 2019 19:26
Napsal Pivrnec Tomáš

Zápis z Valné hromady SDH Mukařov

konané 26.1.2019 v budově bývalé školy v Mukařově

 

Přítomno:          13 členů                      10 hostů

 

 

 

   Valnou hromadu zahájil těsně před půl čtvrtou odpoledne starosta Sboru Tomáš Pivrnec a připomněl usnáše-níschopnost schůze. Většina z 15-ti dospělých členů byla přítomna.

   V úvodu přivítal všechny přítomné a jmenovitě starostu Obecního úřadu Michala Rezlera, Ladislava Zemana a Tomáše Pevného z SDH Líšný a starostky místních Sokolů Radku Bartůňkovou a Hanu Švermovou. Přivítán byl i Jiří Vinš, jako nový zastupitel OÚ z Mukařova. Zároveň omluvil 2 členy, kteří se účastnili odborných školení a závěrečných zkoušek. Omluven byl i Jan Brabec za OSH z důvodu časové vytíženosti.

   Posléze proběhla volba návrhové komise ve složení: Pivrnec Zdeněk, Nosková Lenka a Šäfrová Jana. Při schvalování se 1 hlas zdržel.

   K programu nebylo připomínek a byl schválen všemi hlasy.

   Následovaly zprávy přibližující loňskou činnost a aktivity. Z.Pivrnec- činnost Sboru, R.Hajný- činnost jednotky a J.Šäfrová- Dětské odpoledne. Poté seznámila přítomné L.Nosková s hospodařením a Z.Pivrnec přečetl v zastoupení zprávu revizní.

   V závěru této části přednesl R.Hajný plán práce na rok 2019, k čemuž nebylo připomínek. (Všechny výše zmíněné zprávy jsou přílohou zápisu). K plánu práce byla ještě navrhnuta nová akce pro děti, klání ve střelbě ze vzduchovky, jejíž uskutečnění bude na členech výboru.

   V průběhu Valné hromady vystupoval s příspěvky z dění v SH ČMS T.Pivrnec. Jednalo se zejména o zlomo- vou událost, kdy zemřel starosta Sdružení K.Richter a nové volby, kde byl zvolen J.Slámečka. Dále se jednalo o spoustu akcí, které proběhly z řad Sdružení, v rámci oslav 100.výročí založení Československé republiky. Opět nebyly opomenuty citlivé záležitosti a novinky ohledně GDPR. Starosta Sboru připomněl dále změnu v silnič- ním zákoně ohledně „záchranářské uličky“ a užívání výstražných světel složek IZS. Nechybělo ani přiblížení libereckého mistrovství ČR v požárním sportu a mistrovství světa proběhlé v Bánské Bystrici. Prostor byl vytvořen i pro statistiky HZS Libereckého kraje a vybrané zprávy o zásazích. Připomenuto bylo i hlasování pro podporu HZS LK v celosvětové soutěži o nejlépe zvládnutý zásah.

   T.Pivrnec dále připomněl záležitosti, které nebylo možné do konce roku stihnout, zejména z důvodů adminis- trativy, a které je třeba v nejbližší době napravit. Následně proběhla krátká přestávka.

   Po přestávce proběhlo ocenění nejaktivnějších členů. Jaroslav Vele obdržel Čestné uznání a stužku OSH za mimořádné aktivity a přístup v posledních letech. Richard Hajný si převzal Medaili za příkladnou práci, za dlouholetou funkci velitele jednotky a aktivní přístup v soutěžích jako rozhodčí v požárním sportu. Medaile za zásluhy byla předána Zdeňkovi Pivrncovi, za dlouholetou aktivní činnost ve Sboru i v jednotce.

   Dalším bodem programu byla volba zástupců našeho Sboru na VH okrsku, která se bude konat v Odolenovi- cích 2.3.2019. Navrženi a schváleni byli Václav Bulva a Lenka Nosková. Hlasování se 1 zdržel.

   Diskusi zahájil T.Pivrnec návrhem na znovuobnovení Osadního výboru, obzvlášť když má Mukařov 2 členy v obecním zastupitelstvu a dále ohledně webových stránek, kde je třeba průběžně dodávat aktuální podklady. Následně velitel R.Hajný přiblížil dění  v jednotce, důležitost zdravotních prohlídek a proběhla gratulace J.Velemu a V.Bulvovi za právě úspěšné složení závěrečných zkoušek velitelů a strojníků.

   H.Švermová poděkovala za spolupráci, dění a aktivity v obci, a upřesnila termíny akcí TcJ. V témže stylu vystoupila i R.Bartůňková i s pokračováním další spolupráce. S pozdravem předstoupil L.Zeman a symbolicky předal štafetu „Posledního hrejku“, který proběhne v Mukařově. Zúčastněné pozval na akce konající se v Líšném, zejména na soutěž „Kučerův palouk“ a hry týkající se dětí. V neposlední řadě proběhla i nabídka ohledně ukázky nového vozidla SDH Líšný.

   J.Vele směřoval svoji připomínku, týkající se zavést plakátování brigád na veřejném prostranství, občanům Mukařova a dalším složkám.

   Poté již následovala diskuse téměř různorodá. Ohledně nesmyslného solení a špatné zimní údržby silnic vystoupili R.Bartůněk a R.Hajný. Vl.Šach naopak pochválil údržbu místních cest.

   Následoval prostor pro starostu OÚ M.Rezlera, který Sboru a jednotce poděkoval za činnost a zásahy, taktéž poděkoval za hlasy v komunálních volbách. Přiblížil dění na Malé Skále z pohledu Obecního úřadu: finance, rozpočty, přiblížení zdravotnické péče občanům, pozemkové změny a plánované akce ohledně mukařovských komunikací. Zároveň vysvětlil i situaci ohledně zimní údržby silnic, nahlašování požárů a vesměs dění na OÚ. M.Rezler omluvil starostku OSH ing. J.Brichcí z účasti na VH a ještě přiblížil hasičské dění na Malé Skále.

   Další část se odehrávala v tématu techniky, pořízení jiného auta či úprav zbrojnice, do které byli zapojeni J.Vele, M.Vinš a M.Rezler.

   V závěru diskuse se J.Bartůněk informoval o místech v obci, kde může přistát vrtulník v naléhavých situacích a J.Vele připomněl a navrhl zlepšit situaci ohledně např.znalostí zdravovědy a první pomoci, obzvlášť u mláde- že, kde jsou na mizivé úrovni.

   T.Pivrnec poděkoval diskutujícím za připomínky a ještě požádal zúčastněné o zajištění nových aktivních členů do Sboru. S blížícím se závěrem přednesl jednatel Z.Pivrnec návrh usnesení. To bylo přijato všemi hlasy.

   V samotném závěru poděkoval T.Pivrnec za účast na VH, M.Rezlerovi a Obecnímu úřadu za vstřícnost a podporu, M.Charvátovi za vedení mukařovských stránek, manželům Musilovým, V.Hanušovi a O.Zamaza- lové za aktivity při pořádání akcí, P.Brichcímu za zpracování financí a v neposlední řadě všem, kteří místní hasiče podporují a chodí pomáhat.

   Starosta Sboru ukončil VH po 18-té hodině popřáním hodně štěstí a odhodláním ostatních, při setkání na dalších akcích.

                                                                                                                  Zapsal: Tomáš Pivrnec, 27.1.2019

Vytvořeno: 2. 2. 2019 16:47 | Zveřejněno: 2. 2. 2019 16:47
Napsal Pivrnec Z.

ČINNOST SBORU A JEDNOTKY SDH MUKAŘOV ZA ROK 2018

Začátek roku proběhl jako již po několik let, věnování se údržbě a opravám na technice, brigádám odklízení sněhu na autobusových zastávkách, kolem hasičské zbrojnice, kontejnerů, či čištění ledu u průtoků pod komunikacemi. Byla nutná temperace klubovny a garáže, proběhla kontrola výstroje a výzbroje před nadcházející inventurou, tato kontrola probíhá celoročně.

Jediná naše výdělečná akce je svoz železného šrotu. Jako každý rok jsme se mohli spolehnout na pomoc Obecního úřadu se zapůjčením multikáry na svoz po obci. Následnou nakládku a odvoz si zabezpečil Kovošrot Jablonec. Na nás zůstalo dočištění a urovnání pozemku do původního stavu.

Před naší největší akcí a to Dětského odpoledne jsme vyčistili požární nádrž. Pozemek byl již posekán Obecním úřadem a následně shrabán členy i nečleny, kteří nám každý rok chodí pomáhat. Práce probíhaly průběžně, jelikož bylo velice špatné počasí a vytížení členů v zaměstnání tomu též nepřidalo. Potřeba byl také úklid a odvoz větví od požární zbrojnice kde proběhl firmou prořez lípy a následovala každoroční Mírova vatra.

Na Dětské odpoledne dorazilo 44 dětí kteří se zůčastnili hasičských a dovednostních soutěží jednotlivců za podpory skvělého komentáře L.Bryknara. Bohužel nastaly problémy s technikou, naše i zapůjčená PS 12 vypověděly službu, tak musely být soutěže družstev v požárním útoku pro děti zrušeny. Podařilo se nám ale děti nezklamat a přes vyhlášení a předání cen jsme dovezli mašinu od kolegů z Malé Skály, tak každoročně očekávaná pěna na závěr odpoledne mohla proběhnout. Tak jako každý rok by se tato akce nemohla uskutečnit bez pomoci sponzorů. Hlavním sponzorem je již po několik let Modelárna Liaz, mezi dlouhodobé sponzory patří Nadace Preciosa a firma Zikuda-vodohospodářské stavby, dále akci podpořili místní hasiči, Obecní Úřad Malá Skála, firma Ontex, firma SČVaK /průběh a výsledky D.O.zveřejněny ve zpravodaji 2018

Soutěž Poslední hrejk kde se setkáváme na ukončení sezony s kolegy z Líšného, Malé Skály a Dalešic proběhlo v Líšném. Naše smíšené družstvo se za pěkného počasí plné legrace umístilo na 4 místě.

Ke konci roku nás čekalo opět čištění zastávek od sněhu a i tam kde je třeba. Probíhala temperace v hasičárně

Naše základna čítá 18 členů, z toho 3 děti do 18ti let. 11ti členný výbor se sešel celkem 7x, s průměrným počtem 7 členů. Proběhlo i několik pracovních porad. Ohledně aktivit Sboru a jednotky proběhlo 43 akcí, kterým bylo věnováno 1398 hodin a proběhlo 5 školení na kterých bylo stráveno 485 hodin. Celkově se jedná o 1883 hodin věnovaných SDH.

Poděkování patří všem kteří Sboru pomáhají, jak v průběhu roku, na D.O.,tak i s administrativou.

Jednotka pracovala v 11ti členné sestavě. Proběhlo 7 zásahů, 3x ohen, 3x technická pomoc a jednou evakuace osob pomocí vrtulníku, kde spolupracovali všechny složky IZS.

Během roku byli proškoleni všichni členové výjezdu, jak individuálně tak i společně.

Celý rok už vedeme všechny kondiční jízdy, zásahy i techniku a knihu jízd a jízdních rozkazů přes Port.tall.

Čarodějnic jsme se kvůli nízkému počtu členů nezůčastnili a byli na telefonech v případě výjezdu.

Proběhlo přeladění radiových stanic, kde se hlavně pozměnilo přejmenování převaděčů u některých kanálů.

Zázrakem, ale asi již naposled prošlo výjezdové vozidlo technickou kontrolou.

Přes zimní období je PS12 na celkové opravě v Dalešicích u S.Matury, který nám zprovoznil i PS 8.

Po celý rok byla kontrolována a udržována výstroj a výzbroj nám svěřená Obecním úřadem.

Poděkování Obecnímu úřadu a panu starostovi M.Rezlerovi za celoroční pomoc,J.Kinskému za přípravu STK na vozidle, S.Šmirausovi,P.Prokopovi za zapůjčení mašin na D.O. S.Maturovi za probíhající opravu PS 12,

za vedení hasičských stránek M.Charvátovi, P.Brichcímu za danové přiznání.    

Za SDH Mukařov Pivrnec Zdeněk, jednatel  

Přihlášení

Online

Reklama