mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Vytvořeno: 28. 3. 2018 14:24 | Zveřejněno: 28. 3. 2018 14:24
Napsal Admin

Vytvořeno: 11. 3. 2018 18:24 | Zveřejněno: 11. 3. 2018 18:24
Napsal Pivrnec T.

ČINNOST SDH MUKAŘOV ZA ROK 2017

 

Začátek roku nebyl oproti minulým nikterak neobvyklý. Klasické věnování se údržbě výstroje a výzbroje, temperaci budovy, shrnutí loňské činnosti a administrativě, přípravám VVH, organizaci a plánování brigád a odklízení sněhu. Samozřejmě i přípravám auta a přívěsu na STK, která proběhla uspokojivě.

Jarní měsíce pro nás započali asistencí u nebezpečného odpadu, dále klasickým svozem železného šrotu, kde nám pomáhá Obecní úřad, a čekalo nás hlavně pálení Čarodějnic a dozory. V loňském roce jsme měly nahlášeny 4 pálení ohňů a jejich kontroly. I přesto, že vše proběhlo bez větších problémů, musíme se letos soustředit pouze na oficiální ohně, jelikož ty další, soukromé, již nejsou v našich silách. Bohužel, v tomto období, kdy nás čekali ještě náročnější věci, si naše auto „postavilo hlavu“, a následující skoro půlrok nebylo k dispozici. Veškeré další jízdy probíhaly z větší části soukromým autem velitele a dalších členů.

Vcelku větší akcí pro náš Sbor byl i prořez náletů pro realitní kancelář. Za tuto práci pro nás bylo odměnou dřevo, pro temperaci v hasičárně. Prořez a vyčištění pozemků nám zabral 2 víkendy, a následovaly další 2 dny na pálení větví a dozor. Tento čas nám už bohužel narušoval klasický plán, čímž je údržba vodních zdrojů a s tím spojené záležitosti. Dokázalo se to však zvládnout a soustředili jsme se na věci bližší hasičině.

Absence našeho auta nečekaně narušila i slíbenou pomoc při materiálním zabezpečení a navážení věcí na pamětní akci „Skřib“. V průběhu týdne muselo být vše improvizačně vyřešeno, za což patří dík starostce TvJ Sokol Radce Bartůňkové, jakož i za organizaci této akce, a zároveň i Zdenku Zaoralovi. Toto vzpomenutí se setkalo s velkým zájmem nejen ze strany mukařováků, ale návštěvou obec poctili i rodáci a pamětníci. Po vzpomínání v bývalé škole organizátoři uskutečnili procházku po Mukařově a pamětních místech a následující cesta vedla na Huntířovský kopec, kde proběhlo setkání s huntířovskými sousedy. Po pietní akci a odhalení památníku, která byla v režii huntířovských, se účastníci přemístili na hřeben, kde proběhlo opékání buřtů s občerstvením a vzpomínáním, která sahala hluboko do minulosti.

Počátkem prázdnin byla zdárně dokončena rekonstrukce požární nádrže, byla položena dlažba, zprovozněno osvětlení, nově bylo položeno přítokové potrubí a svedení přepadu a odtoku do potoka. Za tuto náročnou akci patří velké poděkování Obecnímu úřadu a jeho starostovi Michalu Reslerovi. Díky tomuto mohlo Dětské odpoledne proběhnout v novém prostředí. Na naši největší akci dorazilo celkem 51 dětí a soutěže i celé odpoledne si viditělně užili (viz. samostatná zpráva – srpen 2017). V tomto období jsme dále vyčistili tzv. „máchadlo“, proběhly okolní úpravy a úklidy, taktéž i úklid koupaliště, kde nám Obecní úřad zajišťuje sekání trávy. I přes to, že úklidy probíhaly na etapy, děkujeme všem, kteří přišli pomoci.

V podzimních měsících se povedlo opravit PS-12. Má nový startér, bezkontaktní rozdělovač s ovládací skříňkou i indukční cívku. Vyměnila se většina těsnění, je natažena nová elektřina a opravil se kulový kloub. Po mnoha připomínkách našeho velitele se zlepšila i komunikace s HZS Libereckého kraje, hlavně ohledně vysílaček a pokrytí tzv. „hluchých míst“.

Naše jednotka měla v loňském roce celkem 6 výjezdů. Prvním byla dopravní nehoda s následným řízením dopravy, poté pomoc sociální pracovnici s tělesně postiženým člověkem a v říjnu následovaly zásahy technické. Zde se jednalo o odklízení následků silného větru a držení pohotovosti vyhlášenou KOPISem. Lokality našich zásahů byly: Mukařov, Želeč, Malá Skála, Sněhov, Bobov, Filka a Končiny. Za tuto činnost dostala naše jednotka pochvalu od HZS.

Závěr sportovní sezony patří v našem blízkém okolí „Poslednímu hrejku“, což je jediná soutěž, které se účastníme. Tentokrát čtyřčlenná družstva měřila své síly na Malé Skále a jednalo se např.: o běh, motání hadic či topografické znalosti. Ve skvěle připravené akci plné dobré nálady, se nejlépe vedlo kolegům z Dalešic, kteří obhájili putovní pohár. Dále se umístili hasiči z Malé Skály a Líšného. Náš tým byl bohužel diskvalifikován.

Začátek zimy nám trochu zkomplikovaly ucpané odtoky z požární nádrže, kdy stačilo jen pár centimetrů a voda by začala přetékat přes hrany. Proběhlo proškolení všech členů výjezdové jednotky a školení na motorovou pilu. Samotný konec loňského roku proběhl odklízením sněhu na autobusových zastávkách a temperancí budovy hasičské zbrojnice.

Je nutno zmínit, že ne všechny věci se nám podařilo dotáhnout do konce, hlavně ohledně bývalého koupaliště. Zatím jsme nenašli řešení ohledně některých bezohledných občanů, kteří chodí do nádrže koupat své psi a zároveň i další, kteří nechávají na místě všemožné odpadky… Stále se nám nedaří sehnat dobrovolníka z našich řad, který by aktualizoval naše internetové stránky, které využíváme zcela minimálně. Materiály i podněty jsou, ovšem není již v silách současných představitelů dělat další věci navíc. Bohužel i v loňském roce nastalo, poprvé v historii Sboru, že nebylo možné uskutečnit výborovou schůzi, kvůli absenci většiny členů.

Počet celkových aktivit Sboru se v loňském roce vyšplhal na 46 akcí, s průměrným počtem 7 našich členů. Základna čítá 20 členů, z toho 3 ve věku do 18-ti let. Nutno zde ještě podotknout, že velitel jednotky Richard Hajný působí jako rozhodčí v požárním sportu a je zastupitelem Obecního úřadu.

Závěrem chceme poděkovat všem, bez kterých by jsme fungovat nemohli. Poděkování patří zejména Obecnímu úřadu na Malé Skále a starostovi Michalu Reslerovi, Modelárně Liaz, firmě Zikuda – vodohospodářské stavby a Nadaci Preciosa. Za hmotnou pomoc děkujeme firmě Ontex a stáčírně vod Saguaro, za administrativní záležitosti Martinu Charvátovi a Petrovi Brichcímu. V neposlední řadě děkujeme všem občanům a příznivcům, kteří nás podporují a chodí nám v průběhu roku pomáhat.

Vytvořeno: 11. 3. 2018 8:21 | Zveřejněno: 11. 3. 2018 8:21
Napsal Pivrnec T.

Zápis z Valné hromady SDH Mukařov

konané 24.2.2018 v budově bývalé školy

Přítomno: 11 členů, 7 hostů              4 členové omluveni

            Valnou hromadu SDH zahájil 15 minut po 15-té hodině starosta Sboru Tomáš Pivrnec přivítáním všech přítomných. Uvítal zde jmenovitě starostu Obecního úřadu na Malé Skále a zástupce tamních hasičů Michala Reslera, kronikářku obce Malá Skála paní Hartlovou, a starostky Sokolů, Radku Bartůňkovou za Tělovýchovnou jednotu, a Hanu Švermovou za Tělocvičnou jednotu. Zdravici pro spolek s omluvou neúčasti zaslali Jan Brabec z Frýdštejna a Milan Štych z Líšného.

            Ihned po úvodu bylo tiše vzpomenuto na dlouholetého člena Břetislava Pivrnce, který v loňském roce zemřel.

           

            Návrhová komise byla z důvodu epidemie chřipky a tím i neúčasti některých členů, na poslední chvíli pozměněna. Složení: Zdeněk Pivrnec, Radek Bartůněk a Lenka Nosková bylo schváleno. 1 hlas byl proti, 1 se zdržel.

            K programu, s kterým přítomné seznámil T.Pivrnec byla připomínka velitele Richarda Hajného, o doplnění o bod: Fontána Praha 2018. Po dohodě bylo toto téma zahrnuto do Plánu činnosti. Dále bez připomínek, jednohlasně odsouhlaseno.

            Následovaly zprávy přibližující loňskou činnost. Zdeněk Pivrnec- činnost Sboru a Poslední Hrejk, Richard Hajný- činnost jednotky a Václav Bulva- Dětské odpoledne. (Všechny zprávy jsou přílohou zápisu).

Při této příležitosti přečetl starosta Sboru výtažek článku z Hasičských novin o návrhu školení v Hasičské škole v Bílých Poličanech, který je pro klasické dobrovolné hasiče neuskutečnitelný.

            Dále T.Pivrnec rozebral největší loňské problémy, čímž hlavně byla účast členů na akcích. Záležitost, která se nedá ovlivnit, jelikož většina aktivních členů směnuje. I při tomto zazněla pochvala, za loňských uskutečněných 46 akcí. Zdůrazněna byla nutnost, sehnat další aktivní členy. Připomenuta byla i říjnová výborová schůze, kdy se poprvé v historii Sboru nesešla ani polovina výboru SDH.

            Zprávu o hospodaření přednesla Lenka Nosková a zprávu revizora účtů Jaroslava Veleho přečetl v zastoupení Václav Bulva.

            Na blížící se Valnou hromadu okrsku Frýdštejn byli navrženi jako zástupci Václav Bulva a Lenka Nosková. Krom 1 hlasu, který se zdržel, odsouhlaseno.

            Velitel jednotky R.Hajný seznámil zúčastněné s plánem na rok 2018, a přiblížil záležitosti ohledně Hasičské fontány v Praze. Jedná se o akci při příležitosti oslav vzniku republiky, a náš Sbor by se s největší pravděpodobností podílel na dálkové dopravě vody. V menší diskusi byla tato akce víceméně zamítnuta, hlavně z důvodu zaneprázdněnosti členů a stavu naší techniky. Dále velitel zdůvodnil nahlašování pálení ohňů a poradil se způsobem, připomněl i  možné následky. Krom školení k plánu nebyly výhrady a byl odsouhlasen, 1 hlas se zdržel.

            V další části Valné hromady T.Pivrnec přednesl termíny zajímavých akcí v požárním sportu, a prostor byl vymezen pro upřesnění termínu Dětského odpoledne. Zde bylo dohodnuto, že konání Dětského odpoledne se přenechá na dohodě výboru. Bylo připomenuto i rozhodnutí výboru ohledně pálení Čarodějnic, kdy se budeme soustředit pouze na oficiální ohně. Závěrem této části ještě starosta Sboru apeloval na potřebu najít někoho, kdo by dodával materiály na hasičské stránky. Připomněl, že naše stránky jsou nevyužité, což je škoda, když se za ně platí, ale ve vedení výboru již nezbývá čas na tuto aktivitu. Zdůraznil i, že internetové stránky jsou naší reprezentací. K tomuto se nikdo nevyjádřil, ani nikdo nic nenavrhl.

            Poté byla vyhlášena 10-ti minutová přestávka.

           Po krátké přestávce proběhlo poděkování starostovi OÚ Michalu Reslerovi, za rekonstrukci požární nádrže. Bylo připomenuto chování neukázněných návštěvníků, což se přeneslo do diskuse. Dále proběhlo poděkování Radce Bartůňkové a Zdeňku Zaoralovi za povedenou pamětní akci s odhalením památníku na Skřibu.

Diskuse:

- H.Švermová za TcJ Sokol: popřání, pochválení Dětského odpoledne, pozvání na akce ohledně sletu, pozvání a termíny akcí TcJ. S R.Hajným prodiskutovány Čarodějnice, dohoda ohledně nahlášení a dozoru.

- R.Bartůňková za TvJ Sokol: popřání, poděkování za vzájemnou spolupráci, pozvání na akce TvJ. Přiblížení akce výročí 50-ti let stolního tenisu v Mukařově a plánované vzpomínkové akce.

- M.Vinš: příblížení loňských prořezů a dotaz na řešení nebezpečných stromů na soukromých pozemcích.

- R.Hajný: přiblížení územního řízení a trvalého záboru při plánované rekonstrukci silnice.

- M.Resler: poděkování za činnost, poděkování za Dětské odpoledne a vytrvalost s administrativou, navýšení příspěvku pro SDH na 11 000,-Kč, návrh na řešení problémů ohledně koupání psů a nepořádku v areálu požární nádrže, plán na oplocení strany od Charvátů. Dále přiblížení věcí obecních: dokončení cesty do Končin, vyřešení poměrů na tzv.Točně, vyčištění bývalého parku a jeho údržba zpět pod Obecní úřad, projektová příprava na rekonstrukci silnice přes Mukařov do Zelců, pokračování rekonstrukce silnice Sněhov- Filka, investice do ZŠ na Malé Skále, investice do MŠ na Malé Skále a její nadstavba pro zajištění lékařské péče pro občany obce.

- dále probíhala diskuse ohledně obecních věcí, do které byli zapojeni krom M.Reslera, R.Hajný, L.Vinšová, R.Bartůněk a J.Bartůněk.

            Po ukončení diskuse přednesl jednatel Z.Pivrnec návrh usnesení letošní VH, proti nemuž nebylo připomínek. Usnesení schváleno 11 hlasy.

            V samotném závěru T.Pivrnec ještě poděkoval M.Reslerovi a Obecnímu úřadu na Malé Skále, sponzorům Dětského odpoledne, M.Charvátovi a P.Brichcímu za pomoc Sboru. Za pomoc při akcích bylo dále poděkováno všem aktivním členům a občanům Mukařova, kteří se podílejí na různých akcích.

            Starosta Sboru ukončil Valnou hromadu před 18-tou hodinou popřáním hodně štěstí a shledání při dalších i společných akcích.

Přihlášení

Online

Reklama