mobil: 604 580 129

Email: velitel@hasici-mukarov.net

Vytvořeno: 14. 1. 2020 20:03 | Zveřejněno: 14. 1. 2020 20:03
Napsal T.P.

Zápis z Valné hromady SDH Mukařov

konané 11.1.2020 v budově bývalé školy v Mukařově

přítomno:        15 členů ( 1 člen do 18-ti let)                                               10 hostů

 

   Valnou hromadu zahájil těsně před půl čtvrtou odpolední starosta Sboru T.Pivrnec přivítáním všech přítomných. Krom členů a příznivců přivítal zejména starostu Obecního úřadu Michala Rezlera, který zastupoval taktéž malos- kalské hasiče, okrsek i OSH. Dále byla přivítána kronikářka obce paní Hartlová a zástupci místních Sokolů, Radmila Bartůňková a Ondřej Musil.

 

 V úvodu Valné hromady seznámil přítomné T.Pivrnec s průběhem volebního období, které končí, a začíná nové, 5-ti leté. Zároveň byli členové obeznámeni i se systémem voleb.

  Poté došlo k přijetí 6-ti nových členů do Sboru (Groncki Dominik, Hanuš Václav, Krejčová Lucie, Musil Ondřej, Poprová Jana a Zamazalová Olga). Zde bylo i připomenuto, že k datu VH má Sbor 23 členů, z toho 3 členy z řad mládeže.

 

 Prvním hlasováním bylo schválení volební a návrhové komise, ve složení: Šäfrová Jana, Vele Jaroslav a Vinšová Lenka. Komise byla schválena, 1 hlas se zdržel.

 

 Program VH přednesl T.Pivrnec a byl schválen jednohlasně, s možnou změnou přestávky. Starosta Sboru zároveň poděkoval omluvenému starostovi okrsku J.Brabcovi za vytvořený almanach. Při této příležitosti byla předána i drobná pozornost starostovi obce M.Rezlerovi a poděkování za výbornou spolupráci a podporu v uplynulém volebním období. V návaznosti bylo dále poděkováno aktivním členům i obyvatelům obce, kteří chodí na hasičské akce pomáhat.

  V další části proběhly obsáhlé zprávy o činnosti, které jsou součástí přílohy: činnost Sboru (Z.Pivrnec,V.Hanuš), činnost jednotky (R.Hajný), zpráva o technice (J.Vele), Dětské odpoledne (J.Šäfrová, T.Pivrnec), soutěž Poslední hrejk (R.Hajný, V.Bulva).

 

 Po zprávách o činnosti následovala zpráva o hospodaření za uplynulý rok (L.Vinšová) a zpráva revizní (J.Vele). Dále následovalo vysvětlení T.Pivrnce ohledně hodnoty akcií, které Sbor vlastní, a o možném odprodeji, který byl v průběhu roku výborem zamítnut. Při hlasování Valné hromady byli všichni zúčastnění proti prodeji.

   Nejdůležitějším bodem programu byly již zmíněné volby (viz. příloha).

   Po volbách následovala krátká přestávka, v které starosta OÚ M.Rezler předal oficiálně našemu Sboru klíčky od nového zásahového vozu.

   Po tomto příjemném zpestření seznámil přítomné velitel R.Hajný s plánem práce na rok 2020. V plánu nedošlo k doplnění a byl jednohlasně schválen. T.Pivrnec dále připomněl členům evidování brigádnických hodin a důležitost daného. Dále přítomné obeznámil s již známou záležitostí, a to navýšení odvodu členských příspěvků na OSH od roku 2011. K tomu ještě proběhly připomínky ohledně elektronické evidence Sboru.

Diskusi otevřel velitel R.Hajný ohledně problémů a složitosti administrativy, připomněl důležitost zdravotních prohlídek členů výjezdu a přiblížil žádost o dotaci firmy Agrofert. Na toto téma navázal J.Vele s tím, jak vlastně žádost o dotaci vznikla, a jak se zrealizoval tento nápad. Zároveň popsal výhody plovoucího čerpadla o něž je žádost.

   Za místní složky Sokolů předstoupili R.Bartůňková a O.Musil se zdravicí, poděkováním a další spoluprací. Opakovaně proběhla i poznámka o malé účasti místních dětí při různých akcích.

   Další prostor byl věnován starostovi OÚ Michalu Reslerovi, který Sboru i jednotce poděkoval za odvedenou  činnost a předal starostovi Sboru „Medaili a uznání za příkladnou práci“ od OSH pro místní hasiče. Oficiálně poděkoval taktéž J.Velemu za aktivní práci strojníka. M.Rezler přiblížil uvolnění financí pro obnovení bývalého WC na koupališti a požádal o dodání plánku, aby byl přístřešek ještě projednán s úřady. Ohledně jednotky připomněl sepsání žádosti o doplnění výstroje a neopomněl nebezpečí absence zdravotních prohlídek.

   V dalším průběhu přítomným přiblížil záležitosti obecního charakteru: dotace na obecní cesty a jejich využití, rozdíl mezi obecními a krajskými komunikacemi, celková dotace pro obec, vestavba zubní ordinace, rekonstrukce veřejného osvětlení, stav ohledně samoobsluhy a další.

   Proběhla i výtka k našemu Sboru ohledně nedokonalé komunikace s hasiči na Malé Skále před soutěží Poslední hrejk, která nebyla z naší strany vysvětlena. V závěru diskuse M.Rezler opětovně poděkoval za činnost a odvedenou práci, popřál novému výboru i všem zúčastněným.

   Po ukončení diskuse přednesl J.Vele návrh usnesení, který byl přijat všemi hlasy.

   V samotném závěru starosta Sboru připomněl členům placení příspěvků, poděkoval všem za pomoc a spolupráci v minulém období a přítomným za účast na VH. Za sebe poděkoval za projevenou důvěru ohledně znovuzvolení a celému novému výboru popřál hodně úspěchů a trpělivosti. Všem dále popřál hodně štěstí s další spoluprací při akcích.

   Po oficiálním ukončení v 18 hodin dále proběhlo občerstvení a všeobecná diskuse přítomných se starostou OÚ M.Rezlerem.

zapsal  11.1.2020   Pivrnec Tomáš

Přihlášení

Online

Reklama