Telefon: 150

Email: admin(at)mukarov.net

Vytvořeno: 3. 3. 2022 18:04 | Zveřejněno: 3. 3. 2022 18:04
Napsal Super User

Zápis z Valné hromady SDH Mukařov

konané 26.2.2022 v budově bývalé školy

přítomno:       18  členů                                                         10  hostů

   Ještě před zahájením Valné hromady se na místě omluvila z účasti starostka OSH v Jablonci nad Nisou ing. Jiřina Brichcí, z důvodu nenadálého odvolání.

   Valná hromada byla zahájena 15 minut po 15-té hodině starostou SDH T.Pivrncem. Ten, krom členů a příznivců, přivítal zejména starostu OÚ na Malé Skále M.Reslera, který zastupoval též maloskalské hasiče, starostu okrsku Frýdštejn R.Hajného, který zastupoval i OSH. Dále byla přivítána kronikářka obce O.Hartlová, zástupci SDH Líšný (M.Hlaváč ml. a M.Štich) a představitelky místních Sokolů R.Bartůňková a H.Švermová.

   V úvodu byla jednohlasně odsouhlasena volební a návrhová komise ve složení: Z.Pivrnec, J.Vele a J.Šäfrová. Poté byl bez připomínek odsouhlasen i program VH.

   Celkové shrnutí za rok 2020 přednesl jednatel Z.Pivrnec. Zde bylo zmíněno, že dané, jednotlivé zprávy byly odsouhlaseny v loňském roce, většinou elektronickou podobou, jelikož nebylo možné svolat členy ohledně Covidu.

   V další části zazněly zprávy ohledně aktivit v roce 2021. Činnost SDH (Z.Pivrnec), činnost jednotky (V.Bulva), zpráva o technice (J.Vele) a shrnutí Dětského odpoledne (J.Vele).

   S hospodařením SDH seznámil přítomné M.Hlaváč st., se zprávou revizní J.Šäfrová.

   Programovým bodem č.9 byly volby zástupců na VH okrsku v Odolenovicích 19.3.2022. Výborem byli navrženi a Valnou hromadou odsouhlaseni V.Hanuš a O.Zamazalová. 1 hlas se zdržel.

   Po zvolení zástupců přednesl Z.Pivrnec plán na rok 2022, který byl schválen bez námitek a připomínek. Poté následovala krátká přestávka.

   Další část zahájil opět T.Pivrnec, který v průběhu schůze podával informace s dění v SH ČMS a informace ze statistické ročenky.

   Následně došlo k ocenění medailí Za příkladnou práci, pro dlouholetého a stále aktivního člena M.Hlaváče st.

Tu mu předal starosta OÚ M.Resler.

   Ještě před zahájením diskuse oficiálně poděkoval náměstek starosty J.Vele starostovi OÚ M.Reslerovi za technické dovybavení jednotky a podporu při stavbě zázemí u požární nádrže.

   V letošní diskusi daná témata či připomínky měly přímou souvislost ohledně dobrovolných spolků. Jak H.Švermová (Tělocvičná jednota Sokol), tak R.Bartůňková (Tělovýchovná jednota Sokol) přiblížily danou spolupráci a akce organizací, s pozváním na jejich VH. Za spolupráci poděkoval M.Štich i s pozdravem od členů SDH Líšný. Následně poděkoval za spolupráci s SDH Líšný a TcJ Sokol J.Vele.

   Zástupce OSH a starosta okrsku Frýdštejn R.Hajný omluvil za neúčast starostku OSH ing.J.Brichcí a zástupce HZS plukovníka  J.Havla. Přiblížil a upřesnil dění v okrsku, nutnost školení, prevence a další. Informoval i o zásazích a naši účasti a o nebezpečí vzniku požárů.

   Největší prostor v diskusi byl ponechán starostovi OÚ M.Reslerovi, který členům poděkoval obzvlášť za pomoc v období Covidu, vybudování zázemí u požární nádrže a proběhlé akce. Přítomné obeznámil s rozdíly mezi jednotkami JPO III. a JPO IV., či upřesnil stav: Sbor a jednotka.

   Nejdůležitějšími tématy v další části bylo: nahlašování ohňů, pálení v lese, revize kotlů a kontrola komínů, školení členů a další.

   Po proběhlé diskusi poděkoval T.Pivrnec všem aktivním členům i nečlenům, OÚ na Malé Skále a sponzorům za dary. Poděkoval i za ocenění, které obdržel v loňském roce. Další poděkování směřovalo k J.Velemu a Z.Pivrncovi, za vyjímečný přístup k hasičině ohledně jejich aktivit. Po popřání všem a naději, že se již snad budeme setkávat bez omezení, byla schůze ukončena.

   Dodatek: i v rámci VH proběhla preventivní činnost, kdy byly rozdány letáky s např.: druhy sirén + doporučené chování občanů, použití hasících přístrojů, druhy mimořádných událostí atd…

zapsal 28.2.2022   Pivrnec Tomáš

Vytvořeno: 3. 1. 2022 17:46 | Zveřejněno: 3. 1. 2022 17:46
Napsal T.P.

Plán činnosti SDH Mukařov na rok 2022

 

v zimním období:                   - odklízení sněhu u zbrojnice, kontejnerů a u autobusových zastávek

                                               - temperace hasičské zbrojnice

                                               - Valná hromada

                                               - účast na VH okrsku

jaro:                                        - práce na zbrojnici ohledně popraskaných vnitřních i vnějších rohů zdí, inovace osvětlení

                                                  v klubovně a půdách

                                               - preventivní rozmístění hasících přístrojů po obci

                                               - svoz železného šrotu a elektroodpadu

                                               - vyčištění vodních zdrojů a propustí pod komunikacemi

                                               - účast na oslavách 50-ti letého trvání hry Plamen

léto:                                       - úpravy terénu u požární nádrže

                                               - posezení s přáteli hasičů

                                               - Dětské odpoledne se zaměřením na hasičskou a dovednostní činnost

                                               - převoz a zhotovení přístřešku na dřevo u hasičské zbrojnice

podzim:                                  - dle možnosti akce pro děti

                                               - dokončení prořezu u požární nádrže

                                               - hasičský duel v čemkoli u požární nádrže

                                               - účast na soutěži Poslední hrejk

zima:                                      - inventura

dle situace:                            - Mírova vatra

celoročně:                               - údržba zázemí u požární nádrže

                                               - údržba výstroje a výzbroje

                                               - kontrola a údržba vodních zdrojů a propustí

                                               - práce a údržba na hasičské zbrojnici

                                               - aktualizování webových stránek a zveřejňování prevence pro občany

JEDNOTKA                              - dle žádostí dozor při pálení Čarodějnic

                                               - účast na soutěžích

                                               - školení členů na motorovou pilu

celoročně:                              -proškolování a zlepšování profesní úrovně členů, seznámení s novým

                                                   vybavením, či změnami v činnosti výjezdu

                                                                                              dle podkladů výboru SDH vypracoval Z.Pivrnec

Přihlášení

Online

Reklama